Medio bvba


art.1) Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.
art.2) Tenzij anders bedongen, worden de koopwaren ter beschikking gesteld van de koper in onze lokalen alwaar de levering plaatsvindt. Alleszins verbindt de koper er zich toe de koopwaren af te halen en te aanvaarden zodra hij bericht ontvangt dat de goederen ter beschikking zijn. De goederen reizen in elk geval op risico van de koper.
art.3) De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij benadering en de overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van schadevergoeding. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
art.4) De prijzen vermeld in onze offertes en tarieven zijn gegarandeerd gedurende één maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
art.5) De goederen worden als conform aanvaard geacht bij de levering. Eventuele terugzending van goederen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Medio bvba en voor zover de veiligheidsverpakking niet is geopend en steeds op kosten van de koper. Dit zal onder meer het geval zijn bij levering in consignatie die slechts zullen gefactureerd worden indien de goederen niet in de ongeopende veiligheidsverpakking terug in het bezit gesteld zijn van Medio bvba binnen de overeengekomen termijn.
art.6) klachten of betwistingen dienen binnen de 8 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Medio bvba beperkt tot de omruiling van de goederen.
art.7) Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Medio bvba. Betalingsfaciliteiten kunnen uitsluitend schriftelijk en steeds bij wijze van uitzondering worden toegestaan. Niet naleving van één betalingstermijn brengt dan de onmiddellijke opeisbaarheid van het verschuldigde saldo met zich mee zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.
art.8) In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 en een maximum van € 2.000
art.9) Medio bvba blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling
art.10) In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.